Jump to content

PokeMMO时装百科


Recommended Posts

时装 百 科-

------------------------------------------------------------

  • 拥有财富、名声、 权势,这pokemmo世界上的一切的男人Desu,在遭到处刑之前说出了一句话,让全MMO世界的人都奔向了搬砖的道路 “想要我的时装吗?想要的话就肝吧!你们去买吧!我把所有的时装都放在了MMO世界里了!”

007b.gif.d6850a3fba3a8d74f70777e240d0ac84.gif-按照(时间)(颜色)来定位时装

颜色区分-

折叠

金色:限时出售       仅此一次售卖,不会参与返场899c3ad0f703918f57ded783463d269758eec4ad.jpg.dc8ef1b242961eb5d4d40362751bfbc4.jpg

蓝色:季节返厂       特定时间出售,不定期返厂fb64f1ec8a13632796e2287a868fa0ec09fac7ad.jpg.06e722b0bbdaefdac8784272d66d5d89.jpg

黑色:PVP时装       通过PVP,获得的奖励60a83b2762d0f70367bd7f951ffa513d2797c5ad.jpg.cab32914bbc723cae9c039c99f3726b4.jpg

灰色 :  rp常驻服装     通过rp兑换

红色:活动限定       通过活动礼包开出的bd9749dfa9ec8a139015bda9e003918fa1ecc0ad.jpg.b5fbd7d42db8d022897d57adb69c2180.jpg

橘色:管理专属       暂未获取方式

常驻时装不展示.例如风衣 耳机等

我们从最早的时间开始记录-跟随Desu和Kyu的更新记录和各个玩家的拥有物品来记录

游戏管理专属服装

折叠

制裁之锤 Ban Hammer  GM管理员及以上专属  43cc6112b31bb0519d5fd337397adab44bede0f6.jpg.e5ccbcf3d90dd0287bab1a1684665f3f.jpg

杰尼龟兜帽    官方成员Squirtle的专属服装ac9851f790529822eb6659dcd8ca7bcb0b46d490.jpg.c8678f1cfdf6721dff54c323dff42bd0.jpg

Get Out帽     全服管理员Munya的专属服装f363e43eb13533fa85d0fe31a7d3fd1f40345b82.jpg.c5abef0d18aeb26cc247a64142733cd2.jpg

 

粉红拐杖糖      SGM.Noad的专属服装1d8df7c379310a55e22ab2ebb84543a9832610da.gif.5f5dfef0b4e9d82608e88aa63781a99d.gif

奇奇怪怪的服装

折叠

马头                 ujk.PNG.894e28ab7a04049d62deba5bea9ac8a8.PNG

绿色圣诞袜        55.PNG.e2ae66379a457888f04b7a986e6939b4.PNG

 

 

PVP时装

折叠

夏季黄金王冠386789286_Screenshot_20210922_064656.thumb.jpg.1f93693743ddd7f9fc6c698ddd76e77d_.jpg.8a2abf36236847c864395826578d2088.jpg

 

冬季黄金王冠IMG_20210915_122036.jpg.fab0eebea1654a8758096714d784c8bd.jpg

 

赛季1=赛季5

水母帽            1334371981_.PNG.aac56573308952ff911ce0eb19870ac4.PNG

仙布兜帽          682356472_.PNG.9d81e92795439b56cb814e915cb76b55.PNG

玫瑰假面罩      335199226_.PNG.f997f47b5aa768ff56b99288bdd6bf0e.PNG

咩利兜帽          1897499766_.PNG.d634748133b129acbcd3943f4c3afdcc.PNG

赛季2

波导帽            1.PNG.6886af8b64e962b44037d2c6fcb2165a.PNG

呆呆兜帽         2.PNG.73e1caca6560d16cc1cc9ada25a6bff2.PNG

牙狸帽              22.PNG.1728644490003327f006fe56e3382975.PNG

帕奇发带        3.PNG.6dfe2b13f20f2654bb71b60f64e1e06a.PNG

赛季3

腾蛇帽             1.PNG.b3a2447a2dfc2d56cbb72ca060bfd926.PNG

 

多变帽             22.PNG.3d2ee754dd6af230167d591cf62c0dad.PNG

 

南小鸟兜帽     23.PNG.a970a2dec038ae44802fbf21120fd7ee.PNG

 

雪笠帽

赛季4

火猴兜帽

 

海狮帽

呆王头巾

火喵帽

 

2013年

折叠

Desu的实验服(可染色)

Desu的实验服(不可染色)图稍等

圣诞帽         s.PNG.d905f92640fe19b1f2efde214e26a908.PNG

圣诞服         EFQEWFDQ.PNG.e2ded71fdee8ba3dc0dc8e45d15bdd62.PNG

派对帽          2122682499_.PNG.83674093a5d6abae7a2d2c761584f0c1.PNG(

 

2014年

折叠

赛亚人发型(可染色)22.PNG.33ac25512571f4abf1f3922f313a9641.PNG

骑士头盔                     

 

 丘比帽                 IMG_20210922_063950.jpg.85b5d1f3571c443e94a55740a0cba712.jpg

 

2015年

折叠

杰克南瓜灯IMG_20210915_121815.jpg.54279fa98926b9b5dbc7135b5be4f2af.jpg.2deef50f992a25a047195bf69cb4f378.jpg

 

幽灵装     2015万圣节礼包获取d.PNG.5e00e48bdea78b6c11c63810122546f4.PNG

女巫扫帚  dew.PNG.f2428160f04a7b14568b0d135b8222be.PNG

南瓜背包   通关2015年万圣节副本获得(不可交易)67835001_.PNG.a3e468971d8b7b2f66a3bf8818de3865.PNG

价值单位:

圣诞助手帽 h.PNG.c2367fea76c51831054ea1cfca54c215.PNG

圣诞助手服 t.PNG.4fddb34e609865bb9a08a004f7ab98c7.PNG

拐杖糖        fsfbsefbsrgfbsf.PNG.021e51d90c76da8dd38207f0d9d4a15c.PNG

冬青发夹     DAFWDS.PNG.7ad75040b696f631c8a1eea3449a2e56.PNG

 

2016年

折叠

蓝炎骷髅头面具IMG_20210915_121901.jpg.7382cef1e3c1ec31483b166d03639232.jpg.5c3b4b6a66f57c6863942d3813152cec.jpg

橙炎骷髅头面具

鹿角                 srbgtfsr.PNG.adb58769aaf573612162aff263c6d8c1.PNG

杰森恐怖面具9a333718910c361db687bf2a3c9240c35df76fae.jpg@818w_672h_progressive.webp.jpg.5888ea536a6531b52216bc07985d85ec.jpg(无获取渠道)

吸血鬼尖牙    sadvgdfbdfbd.PNG.bea0f8d0a6678a28b14793f1afd27216.PNG

镰刀wrgertgbwserg.PNG.46144b4b712383a26dc145e82da160ae.PNG

骷髅架装      efrgerbg.PNG.e13bd9b7eefde4bed05287c41625ea52.PNG

姜饼人

机器套

折叠

机器套-含有帽子和对应的衣服

水机器精灵套

火机器精灵套

草机器精灵套

超能机器精灵套

地机器精灵套

地机器精灵套

电机器精灵套

 

 

 

2017年

折叠

鲁道夫鹿角     rgbnrgnrgnd.PNG.ab5193388f1d6c45a86f3f6d26c0bf8e.PNG

企鹅装            gw4ertghwetrhg.PNG.2d7fa44d8d3d73721e6d454a6a41c67e.PNG

企鹅兜帽          brtgrtnbh.PNG.4f9c38bd970314d6833894ac0b3629a4.PNG

姜饼装              qw3ergwrgerge.PNG.661abef0f07d696ea5feb8b0ba7b1506.PNG

姜饼兜帽          wefwrgr.PNG.4be5658c163b0eb4e93120eeeaa6a8dd.PNG

雪橇铃缎带       QESFDCWEFW.PNG.db71b2cb1f2ea6c522c4f1b759cb9b7a.PNG

胡桃夹子木偶装trhgwerth.PNG.1706c3d4257f15d622d10d38f93e8025.PNG

胡桃夹子木偶帽muou.PNG.4366b69505cd1219ae0e5efe2113c5ac.PNG

机器套

折叠

岩机器精灵套

鬼机器精灵套

龙机器精灵套

虫机器精灵套

 

2018年

折叠

红夜灵兜帽     SFRGER.PNG.633e63c2b8e9f04b08bdb46440860639.PNG

黑夜灵兜帽     ASDEFWQEFWQ.PNG.6d941596b13b0d65814c45f57562e4b7.PNG

乐天帽            WDE.PNG.f628510612057e840638f65c025b05fb.PNG

圣诞彩灯 

巫袍 

雪人兜帽

雪人装

幽灵探测镜

幽灵净化服

质子发射器

2019年

折叠

黑色鸟嘴面具     SDQWDQW.PNG.4c21e9efbfeb4b29b68a7035f6d7863e.PNG

白色鸟嘴面具     EFWEFW.PNG.4ebbf39cbecf1ca8aa115e32c3b0b135.PNG

暖猪兜帽

暖猪装

幽灵尖顶帽

红色暴龙头

红色暴龙身

红色暴龙尾

小猪兜帽

小猪装

小猪尾

班吉拉兜帽

班吉拉装

南瓜王帽

南瓜王装

黑色细纹服

2020年

折叠

红色眼球面具IMG_20210915_121846.jpg.e12763e9cc26a14b3e27b59cfb8866ed.jpg

绿色眼球面具

UFO帽    2.PNG.eff1fbec0c2391aa4100559717891a4e.PNG

 

雪花球帽

法老头饰

法老服

法老权杖

小紫鼠兜帽

小紫鼠装

小紫鼠尾

小黑鼠兜帽

小黑鼠装

小黑鼠尾

凤之兜帽

凤袍

凤尾

复古游戏掌机

玩具飞机

泰迪熊

普通机器精灵套

2021年

折叠

2021

诞生了

金龙面具   XSCSC.PNG.91c1c0a15d8ee89d216900ca2111c107.PNG

公牛角

公牛尾

公牛装

新年服

年兽兜帽           通过活动副本排名前25队伍获取(不可交易)e241093d269759eec15f8a82a5fb43166c22dfad.jpg.20006be95e6458968120040f82a94569.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Edited by MrTz
Link to comment
4小时前,YIBU 说:

没有这个时装,P的

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!感谢,

Link to comment
4小时前,MrTz 说:

听说制裁之锤会发光,我会进一步确认的,感谢补充!

这个应该是说帽子吧,这个帽子没有见过,关于那个锤子,好像也没有特别明显的发光hhh,不清楚。

1632328696744.jpeg

1632328693544.jpeg

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.